GDPR

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů při poradenské činnosti v oblasti homeopatie

Čl. 1

1. JUDr. Iva Bíliková, IČ: 71345884, adresa sídla Kounicova 14/71, 602 00 Brno, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) provedla revizi vlastních postupů nakládání s osobními údaji během výkonu své poradenské činnosti v oblasti homeopatie a jako výsledek jejich sumarizace tímto deklaruje základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

2. JUDr. Iva Bíliková zajišťuje dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů svojí osobou, příp. spolupracovníky, a v případě dodavatelů – externích zpracovatelů osobních údajů – má smluvně zajištěny záruky odpovídající ochrany dle čl. 28 GDPR.

Čl. 2

1. JUDr. Iva Bíliková zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR, jsou-li naplněny podmínky tohoto ustanovení.

Čl. 3

1. JUDr. Iva Bíliková v souladu s obvyklými standardními zvyklostmi v rámci poradenské činnosti v oblasti homeopatie garantuje příslušné zabezpečené zpracování osobních údajů a přijímá opatření k zabezpečení osobních údajů, a to zejména:

a. uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje,
b. ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními silnými hesly a ochrana těchto hesel před vyzrazením,
c. ochrana výpočetní techniky antivirovými programy,
d. vhodná opatření pro ochranu přenosné výpočetní techniky nebo přenosných úložišť dat (například neustálý dohled, zamčený přepravní obal, osobní manipulace s úložištěm při kopírování dat do jiného přístroje apod.),
e. zaheslování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými nebo citlivými osobními údaji v případě odesílání souboru e-mailem nebo jeho uložení na sdílené úložiště a v případě nutnosti předání těchto souborů sdělení hesla jiným komunikačním kanálem, než byly odeslány (telefon, sms),
f. řádné plnění povinností podle předpisů upravujících archivnictví, dodržování zákonných lhůt pro ukládání dokumentů a archivaci, dále včasné a řádné provádění skartačního řízení.

Čl. 4

1. JUDr. Iva Bíliková naplňuje veškerá práva subjektů údajů.

2. JUDr. Iva Bíliková dále zejména:

a. vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR, jsou-li naplněny podmínky tohoto ustanovení,
b. zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 12 až 14 GDPR,
c. naplňuje další práva subjektů údajů podle čl. 15 až 22 GDPR,
d. provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 34 GDPR.

3. Návrhy záznamů, informací, vyřízení žádostí/stížností a ohlášení, a oznámení podle odstavce 2 jsou uloženy u JUDr. Ivy Bílikové.

4. Subjekty údajů mohou svoje žádosti/stížnosti pro uplatnění práv popsaných v odstavci 2 uplatnit u JUDr. Ivy Bílikové, zejména zasláním prostřednictvím kontaktní emailové adresy či písemně na adresu sídla.

Čl. 5

1. JUDr. Iva Bíliková provedla analýzu rizik zpracování osobních údajů a přijala přiměřená technická a organizační opatření pro zabezpečení zpracování, jak jsou popsána výše. Analýza rizik obsahovala následující závěr: zpracování osobních údajů nepředstavují vysoká rizika pro práva a svobody dotčených subjektů údajů, a tedy není nutné vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů („DPIA“).

2. JUDr. Iva Bíliková provedla posouzení zpracování OÚ z pohledu čl. 37 GDPR; nenaplňuje podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“) v souladu s recitálem 91 GDPR a nemá povinnost DPO jmenovat. DPO proto nebyl jmenován.

3. JUDr. Iva Bíliková kromě záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR, jsou-li naplněny podmínky tohoto ustanovení, vede evidenci případných souhlasů se zpracováním osobních údajů, pokud pro zpracování osobních údajů neexistuje jiný právní titul, a evidenci případů porušení zabezpečení osobních údajů.

4. JUDr. Iva Bíliková pravidelně, nejméně jednou ročně, vyhodnocuje plnění pravidel ochrany osobních údajů, vč. technických a organizačních opatření a přijímá opatření k nápravě, příp. dle potřeby aktualizuje interní dokumentaci související s ochranou
osobních údajů.

Tato pravidla byla přijata 21.12.2021.

JUDr. Iva Bíliková

Jsem tu pro vás

IB-HOMEO

JUDr. Iva Bíliková

IČ: 71345884

Brno (sídlo)

Kounicova 14/71
Brno
602 00

Rájec

Rájec 33
Borovnice – Rájec
517 41

Praha

dle domluvy